Disclaimer

Aansprakelijkheid voor gezondheid

De makers van Het Stop Schimmelinfectie Stappenplan hebben er alles aan gedaan om de informatie op de website, in het E-boek en de emails zo accuraat mogelijk weer te geven. Zij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele nadelige gevolgen, verlies of schade die kunnen ontstaan door het gebruik van de informatie.

Het materiaal dat op de website en in de Eboeks, emails en cursussen wordt gepresenteerd, heeft enkel tot doel algemene informatie te verschaffen betreffende gezondheid, voorzieningen op het gebied van gezondheid of andere gezondheid gerelateerde onderwerpen.

De makers van Het Stop Schimmelinfectie Stappenplan hebben geen directe of indirecte controle over de juistheid of de oorsprong van het gebruikte materiaal, hoewel ernaar wordt gestreefd de informatie gelijkluidend te laten zijn aan die van websites met een goede reputatie en een hoge (kwaliteit) standaard. Alle informatie wordt aangeboden als algemene service en dient enkel als informatieverstrekking. Al het materiaal is afkomstig van een secondaire databron en ervaringsbelevenis van de makers zelf. Wil men het materiaal gebruiken in besluitvormingsprocessen, dan dient men dit vooraf met externe deskundigen af te stemmen.
deze informatie is niet bedoeld en wordt niet verstrekt als vervanging van professioneel medisch advies. Raadpleeg altijd uw huisarts of een andere gekwalificeerd medicus (gezondheidsadviseur) voordat u aan een behandeling begint of wanneer u vragen heeft over een bepaalde medische aandoening.

Disclaimer:

De auteur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik of misbruik van de informatie die in deze cursus of op de website wordt verstrekt. Deze informatie is er alleen op gericht informatief en onderhoudend te zijn. Het is niet bedoeld als professioneel advies of een aanmoediging tot handelen. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoduigd en/of openbaar worden gemaakt door druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Hoewel deze cursus met zorg is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden.